Skip to main content

Projekty

Živá jména

Projekt Živá jména byl zahájen v roce 2019 a jeho hlavním úkolem je evidence nestandardizovaných zeměpisných jmen (tzn. jmen nezachycených v oficiálních databázích a mapových podkladech) na území města Liberec.

Řešitelé: Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D. (katedra aplikované matematiky), Mgr. Václav Lábus, Ph.D. (katedra českého jazyka a literatury)

Česko-saská literární krajina

Katedra se podílí na řešení přeshraničního projektu Literárně-kulturní informační systém (2017-2019, č. 100281889). Jeho cílem je představit pomocí interaktivní mapy kulturní bohatství příhraničního regionu. Mapa prezentuje literárně-kulturní pamětní místa (pomníky, pamětní desky, rodné domy spisovatelů atd.) a zároveň názorným způsobem ukazuje možnosti využití nových médií ve vzdělávací oblasti.

Řešitelé: Technická univerzita Drážďany, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola technická a hospodářská v Drážďanech. 

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schmitz (Technická univerzita Drážďany)

Projekt vznikl v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zpřístupnění archivu ČRo

V letech 2011-2014 se členové katedry podíleli na projektu Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání (č. DF 11P010VV013) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR.

Řešitelé: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL, Fakulta přirodovědně-humanitní a pedagogická TUL

Hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Nouza, CSc. (Ústav informačních technologií a informatiky FM TUL)

Moderní mluvnice češtiny

V letech 2010-2013 se členové katedry podíleli na projektu a vzdělávacím cyklu Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů (č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275). Projekt byl financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a státního rozpočtu České republiky.

Řešitelé: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a Ústavem pro jazyk český AV ČR

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

V rámci projektu byl realizován komplexní, syntetizující a instruktivně pojatý vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Jeho cílem bylo 1) seznámit studenty a doktorandy filologických oborů s koncepcí české mluvnice a aplikovat ji v komunikaci doma i v rámci EU, 2) připravovat předpoklady pro vznik kvalitních jazykových a komunikačních příruček, zkoumat normu a kodifikaci současné češtiny, 3) umožňovat lepší uplatnění na trhu práce zejména v pedagogických profesích a v akademických oblastech, v ediční a redakční práci, v médiích, ale i ve filologických službách orgánů EU doma i v zahraničí.

Výstupy projektu: učební texty, přednášky, semináře a cvičení pro studenty filologických oborů, publikace Studie moderní mluvnici češtiny a Preliminária k moderní mluvnici češtiny.

Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk

Projekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0259) probíhal v letech 2009-2012. Byl zacílen na přípravu a inovaci vzdělávání studentů učitelství českého jazyka a literatury a dalších oborů, kteří budou pracovat s žáky, pro něž je čeština druhým jazykem.

Hlavní koordinátor projektu: Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Projekt se na TUL realizoval v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a státního rozpočtu České republiky.

Jedním z hlavních výstupů projektu je žákovský korpus češtiny nerodilých mluvčích CZESL-PLAIN.