Studijní plány

 • Specializace v pedagogice - český jazyk a literatura (3letý Bc. obor)
 • Učitelství pro SŠ - český jazyk a literatura (2letý NMgr. obor)
 • Filologie - český jazyk a literatura (3letý Bc. obor)

Specializace v pedagogice

Studijní obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je součástí dvouoborového studijního programu Specializace v pedagogice. Studenti si k němu volí druhý akreditovaný bakalářský studijní obor zaměřený na vzdělávání, uvedený v nabídce kombinací vypsaných FP TUL při vyhlášení přijímacího řízení. Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice se chápe jako první stupeň učitelské přípravy uskutečňované na FP TU v Liberci. Absolventi SP Specializace v pedagogice mohou případně pokračovat v navazujícím magisterském neučitelském studiu buď na FP TUL, nebo na jiné vysoké škole.

Cílem bakalářského studijního oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je rozvíjet kompetence studentů bohemistiky v oblasti jazykové a literární. Studenti tak získávají v oblasti bohemistické filologie širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi. Jazyková složka předmětu směřuje: (a) k potřebnému poznání systému českého jazyka v pohledu synchronním i diachronním, a to ve všech jazykových rovinách s přihlédnutím k jeho synchronní vývojové dynamice; (b) ke zvládnutí současné spisovné normy a k pochopení principů teorie spisovného jazyka a útvarů nespisovných, k osvojení zásad jazykové kultury; (c) k poznání a pochopení teorie a praxe komunikace, především jazykové, tj. k rozvíjení dovednosti užívat jazykového systému efektivně a přiměřeně komunikačním potřebám. To vše na úrovni absolventa VŠ. Literární složka předmětu směřuje: (a) k vytvoření všeobecného povědomí o vývoji české literatury od konce 18. století po současnost; (b) k rozvíjení primárního čtenářství směrem k dovednosti interpretovat text, a to s oporou o koncepce literární teorie a literární vědy. Didaktická složka (spolu s předměty pedagogicko-psychologického modulu) směřuje: (a) k základní orientaci v problematice aplikované bohemistiky ve vzdělávacích institucích; (b) k zajištění kontinuity mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem oboru Učitelství českého jazyka a literatury.

Profil absolventa

 • vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností:Absolventovi bakalářského studia je v případě splnění všech studijních podmínek a složení přijímacích zkoušek umožněno navazující magisterské studium v oboru Učitelství českého jazyka a literatury.
  Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. V psaných textech používá jazykové prostředky přiměřené žánru a typu textu, reflektuje adekvátnost jejich užití u jiných mluvčích i u sebe. V mluvených projevech je schopen dodržovat kultivovaný projev v souladu se spisovnou normou a je vycvičen v rozeznávání geografické, sociální i individuální příznakovosti. Má bohatou slovní zásobu a frazeologii, ovládá a teoreticky vykládá český gramatický systém, zvláště ze synchronního hlediska. Orientuje se i v pragmatických aspektech českého diskursu.
  Z hlediska literární kompetence má absolvent odbornou znalost vývoje české literatury od konce 18. století po současnost opřenou o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Dále má základní znalosti z teorie literatury a způsobilost interpretovat umělecký text. Krásnou literaturu pojímá v její umělecké specifičnosti a při jejím historickém a teoretickém výkladu vychází z její estetické hodnoty.
  Absolvent má rovněž základní povědomí o vybraných problémech oborové didaktiky českého jazyka a literatury.
  Z hlediska kompetence osobnostně rozvojové se absolvent vyznačuje všeobecným kulturním rozhledem, kvalitně komunikuje v mateřském a jednom cizím jazyce, je schopen studovat odbornou literaturu v mateřském jazyce, umí využívat ICT, má rozvinutou kulturu osobního projevu. Je schopen zpracovávat odborné práce s využitím odborné literatury.
  Kursy pedagogicko-psychologického modulu umožňují absolventovi: (a) získat základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie; (b) orientovat se ve vzdělávací soustavě; (c) orientovat se v základních otázkách v oblasti didaktiky; (d) aplikovat poznatky z obecné a sociální psychologie do pracovního prostředí (zná základní zásady komunikace, diskuse, metody vyjednávání, řešení konfliktů); (e) poznat zásady skupinové dynamiky potřebné pro vedení menšího pracovního týmu.
  Absolvent disponuje základními sociálně-psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou, a dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe.
 • kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
  Absolvent má všechny předpoklady pro přijetí do navazujícího magisterského studia programu Učitelství pro střední školy, oboru Učitelství českého jazyka a literatury.
  Absolvent získal základní vzdělání v oblasti aplikované bohemistiky. To mu umožní uplatnit se v soukromých i státních firmách a organizacích, v nichž je vyžadována znalost a schopnost praktické aplikace českého jazyka, případně i cizích jazyků, a kvalitní všeobecné i speciální vzdělání, zvláště v oblasti ediční počítačové techniky.
 • charakteristiku profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání: 
  Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času. Může vykonávat příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost ve střediscích volného času, např. DDM a školních klubech.
  Dále se může uplatnit jako odborník pro práci v oblasti české kultury, případně pracovník krajských, městských a obecních úřadů, dále jako tiskový mluvčí, korektor, lektor, ale také jako pracovník pro komunikaci s veřejností v obchodních firmách, bankách atp.
  Především má však absolvent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Učitelství pro střední školy, oboru Učitelství českého jazyka a literatury.

Učitelství ČJL pro střední školy

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární; student také absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních školách. Cílem obou didaktických kursů je uvést studenty do problematiky výuky a vzdělávání v oblasti českého jazyka a literatury, a to po stránce teoretické, obsahově-metodické i organizačně-technické, přičemž se vychází z platných programových materiálů.

V odborném vzdělávání lingvistickém se klade důraz na prohloubené poznání současného jazyka a jazykové kultury s důrazem na kultivovanou mluvenou i psanou komunikaci přiměřeně příslušné komunikační situaci. Literárněvědná složka doplňuje oborovou bázi bakalářského studia o starší českou literaturu a rozšiřuje ji v oblasti současné české literatury a literární vědy. Dále směřuje k prohloubení základního povědomí o vývoji světové literatury a jejích paralelách a vztazích k literatuře domácí. Znalosti a dovednosti studentů se dále prohlubují v rámci bloku povinně volitelných předmětů dvojího typu. První z nich klade důraz na zvládnutí dovedností interpretace komunikátů umělecké i neumělecké povahy a na kritické přístupy k učebním textům, posiluje praktickou schopnost tvorby různých druhů komunikátů. Druhý typ je zaměřen na problematiku češtiny jako cizího/druhého jazyka. Seznamuje studenty s evropskou jazykovou politikou a směřuje k osvojení aplikace poznatků z kontrastivního studia jazyků pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Tyto předměty dále rozvíjejí připravenost studentů k efektivnímu vedení vyučovacího procesu, poskytují základní orientaci v multietnických třídách, uvádějí do problematiky žákovských korpusů a možnosti jejich využití ve výuce a seznamují s učebnicemi češtiny pro cizince.

Profil absolventa

 • vymezení všeobecných, odborných a speciálních výstupních znalostí a dovedností: Absolvent je kvalitně vzdělán v oblasti českého jazyka, komunikační výchovy a literatury i jejich didaktik a dále ve všech pedagogických disciplinách.
 • kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Během studia oboru a v průběhu pedagogické praxe získává absolvent potřebné pedagogické dovednosti a návyky, které mu po zapracování umožní podávat ve školství kvalitní a efektivní učitelské výkony. Absolvent je schopen zaujmout a motivovat žáky a studenty pro studium jazyka a neliterární komunikace i pro vnímání a hodnocení uměleckých textů. Jeho teoretické vzdělání mu umožňuje zabývat se jazykem, komunikací a literaturou i odborně, a to na regionální i celostátní úrovni a v intencích rámcových vzdělávacích programů. V závislosti na individuálním výběru kursů z bloku povinně volitelných předmětů může absolvent (a) získat předpoklady pro efektivní výuku v běžných i multietnických třídách nebo působit v roli lektora češtiny jako cizího jazyka v nejrůznějších typech organizací; (b) prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti teorie a praxe českého jazyka, komunikační výchovy a literární vědy.
 • charakteristiku profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání: Absolvent navazujícího magisterského studia může učit českému jazyku a literatuře na základních a středních školách včetně víceletých gymnázií. Nabídka povinně volitelných předmětů umožňuje absolventovi připravit se také na práci učitele v multietnických třídách, případně lektora češtiny pro cizince. Mimo oblast školství najde absolvent uplatnění v nejrůznějších státních institucích jako pracovník správních, kulturních, školských, tiskových nebo personálních odborů, ale i v soukromých firmách z oblasti personalistiky a lidských zdrojů nebo z oblasti mediální.

Filologie

Cílem bakalářského studijního oboru Český jazyk a literatura je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V těchto oblastech studenti získávají relativně širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují kursy aplikačního okruhu, který rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací v několika klíčových oblastech.

Jazykovědná složka oboru směřuje: (a) k poznání systému českého jazyka v pohledu synchronním, doplněném jistým zřetelem diachronním; (b) k praktickému zvládnutí současné spisovné normy, k pochopení principů teorie spisovného jazyka a k osvojení zásad jazykové kultury; (c) k poznání teorie (jazykové) komunikace a k rozvíjení dovednosti užívat jazykový systém efektivně a přiměřeně komunikačním potřebám.

Literárněvědná složka oboru směřuje: (a) k poznání systému literární vědy, k pochopení specifik v přístupu literárněvědných disciplín k literární komunikaci; (b) k základnímu povědomí o vývoji české literatury (v souvislosti s literaturou světovou); (c) k poznání moderních literárněvědných metodologií, jejich inspiračních potenciálů pro různé způsoby uvažování o literatuře; (d) k rozvíjení čtenářství směrem k dovednosti interpretovat text na vyšší úrovni.

Aplikační složka programu vychází z kursů zaměřených na rozvíjení praktických komunikačních dovedností (Praktická stylistika, Tvůrčí psaní, Stylizace odborných a publicistických textů apod.), uvádí ve dvou alternativních modulech (a) do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka, (b) do problematiky žurnalistiky, mediální a marketingové komunikace a do oblasti editorské a korektorské.

Profil absolventa

 • vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:
  Absolvent bakalářského studia, které je koncipováno jako maximálně prostupné, může pokračovat v navazujícím magisterském studiu, zvláště v blízkých oborech, jako je Český jazyk a literatura, Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace apod.
  ké aspekty českého diskursu. Ovládnutí jazykových a komunikačních norem má podloženo dostatečnou znalostí jazykovědné teorie.Absolvent má rozvinuté kompetence a návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. V psaných i mluvených textech používá jazykové prostředky přiměřené žánru a typu textu a v souladu s nároky komunikační situace. Reflektuje adekvátnost jejich užití u jiných mluvčích i u sebe. Je schopen dodržovat kultivovaný projev v souladu se spisovnou normou a identifikovat prvky příznakové funkčně, stylově, geograficky, sociálně i individuálně. Má bohatou slovní zásobu a frazeologii, aktivně ovládá český gramatický systém a pragmatic
  Absolvent má dobrou znalost vývoje české literatury od nejstarších dob po současnost, opřenou o studium předepsaných odborných textů a textů krásné literatury a o další četbu podle vlastního výběru minimálně v rozsahu určeném studijním plánem. Má dobré znalosti teorie literatury a je způsobilý interpretovat umělecký text.
  Absolvent má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a jednom cizím jazyce, je schopen studovat odbornou literaturu. Umí využívat ICT, má rozvinutou kulturu osobního projevu. Je schopen vypracovávat odborné práce s využitím odborné literatury.
  Aplikační kursy navazují na oblast jazykovou a literární. Jde o kursy orientované k několika profesním oblastem, v nichž hraje jazyková komunikace nebo práce s texty centrální roli. Tyto kursy směřují: (a) k hlubšímu rozvíjení praktických komunikačních dovedností, často se specifickým, ale nikoli výlučně k jediné profesi vázaným zaměřením (rétorika, stylizace odborných a publicistických textů, kultura mluveného projevu); (b) k podrobnějšímu seznámení s dynamickou oblastí mediální komunikace, a to jak s ryze praktickými aspekty mediálního sdělování (žurnalistika, marketingová komunikace), tak i s jeho obecnějšími sociálními souvislostmi a se základy teorie mediální komunikace; (c) k rozvíjení profesních kompetencí studentů jako lektorů češtiny jako cizího jazyka a jako editorů, resp. redakčních pracovníků.
 • kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
  Absolvent bakalářského studia, disponuje základními kompetencemi v oblasti aplikované bohemistiky a v oblasti mediální komunikace. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění (a) zejména jako redaktor a korektor v redakcích novinových, nakladatelských, časopiseckých (odborných i všeobecně vzdělávacích či zábavných), rozhlasových a televizních, které vyžadují znalosti a schopnosti užívání češtiny, případně i cizích jazyků, a kvalitní všeobecné i speciální vzdělání, zvláště v oblasti ediční počítačové techniky; (b) jako lektor češtiny pro cizince.
 • charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
  Absolvent se uplatní (a) jako odborník pro práci v oblasti kultury, případně pracovník vládních i zastupitelských úřadů, pracovník obchodní firmy, banky atp. V případě kombinace s cizím jazykem se absolvent uplatní také jako překladatel a soudní tlumočník, a to i v evropských strukturách; dále např. jako tiskový mluvčí v různých soukromých i státních firmách a organizacích. Absolvent může směřovat i do komunikačních, reklamních a mediálních agentur; (b) kromě toho může působit jako lektor češtiny pro cizince jakéhokoliv původu a jazyka.

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury