Informace pro studenty

Poradce pro studenty 1. ročníku (tutor) na KCL:

PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

odborný asistent, tutor

budova P | 4. patro | P 04029
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 48 535 4241

Náhradní plnění studijních povinností

Opatření vedoucího katedry o náhradním plnění studijních povinností

V souladu se Studijním a zkušebním řádem Technické univerzity v Liberci, čl. 6, § 3 lze studentovi, který se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit povinné výuky, určit náhradní způsob splnění studijních povinností v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku.

Způsoby náhradního plnění pro studijní programy garantované KCL FP TUL schvaluje vedoucí katedry na základě podání odůvodněné žádosti (formulář žádosti je k dispozici na webu FP).

Žádost s náležitým odůvodněním a s uvedením konkrétních předmětů příslušné katedry zasílá student vedoucímu katedry.

Uznávání předmětů

Uznávání studijních povinností z předchozího studia na TUL nebo na jiné VŠ
Uznávání absolvovaných částí studia upravuje Studijní a zkušební řád TUL, čl. 26. Uznávání studijních povinností z předchozího studia je v kompetenci (pro)děkana FP TUL. Katedra českého jazyka a literatury FP TUL přikládá k žádosti studenta/studentky své doporučení k uznání absolvovaných studijních povinností.

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL se od 1. září 2015 při doporučení uznat absolvované studijní povinnosti (obvykle zápočty a zkoušky) řídí těmito pravidly:

  • KCL zpravidla doporučuje uznat předchozí splněné studijní povinnosti, nejsou-li starší než tři kalendářní roky od data, kdy student/studentka svou žádost předkládá.
  • KCL doporučuje uznat absolvované zkoušky pouze, jsou-li hodnoceny známkou „výborně“, „výborně minus“, „velmi dobře“ a „velmi dobře minus“.
  • Student/studentka žádající o uznání absolvovaných částí studia je povinen/povinna předložit index nebo výpis z informačního systému, v němž je splněná povinnost zapsána.
  • K žádosti o uznání absolvovaných částí studia na jiné VŠ je student/studentka povinen/povinna předložit sylabus předmětu, o jehož uznání žádá a v jehož rámci získal/získala zápočet nebo zkoušku.
  • Žádost o uznání absolvovaných částí studia posuzuje vedení KCL, popř. jím pověřený pracovník.

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra českého jazyka a literatury,
Studentská 2, 461 17, Liberec 1

Sídlo:
Budova P, 4. patro,
Komenského 314/2, 460 01, Liberec V-Kristiánov

Sekretariát katedry:
Daniela Hasíková,
Tel: +420 485 35 4243,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.