Skip to main content

Informace pro studenty

Poradce pro studenty 1. ročníku (tutor) na KCL:

PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

odborný asistent, tutor

budova P | 4. patro | P 04029
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 48 535 4241

Informace o studiu pro studenty 1. ročníku

Státní závěrečné zkoušky

Informační zdroje

Seminární práce KCL

Náhradní plnění studijních povinností

V souladu se Studijním a zkušebním řádem Technické univerzity v Liberci, čl. 6, § 3 lze studentovi, který se ze závažných důvodů (zdravotních, osobních, sportovní reprezentace) nemůže zúčastnit povinné výuky, určit náhradní způsob splnění studijních povinností v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku.

Postup:

  1. Žádost o náhradní způsob plnění studijních povinností lze podat pouze v prvních dvou týdnech semestru. Žádost podána po tomto termínu NEBUDE kladně vyřízena.
  2. Student musí řádně uvést odůvodnění podání žádosti.
  3. Student musí uvést jednotlivý předmět zvlášť, u kterého žádá o náhradní způsob plnění (tj. pro každý předmět musí být podána nová žádost). Student zároveň musí uvést jmého vyučujícího, který se má vyjádřit k jeho žádosti/předmětu.
  4. Vyučující daného předmětu uvede popis náhradního způsobu plnění studijních povinností, který je student/ka povinná plnit v plném rozsahu. 

Uznávání předmětů

Uznávání studijních povinností z předchozího studia na TUL nebo na jiné VŠ
Uznávání absolvovaných částí studia upravuje Studijní a zkušební řád TUL, čl. 26. Uznávání studijních povinností z předchozího studia je v kompetenci (pro)děkana FP TUL. Katedra českého jazyka a literatury FP TUL přikládá k žádosti studenta/studentky své doporučení k uznání absolvovaných studijních povinností.

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL se od 1. září 2015 při doporučení uznat absolvované studijní povinnosti (obvykle zápočty a zkoušky) řídí těmito pravidly:

  • KCL zpravidla doporučuje uznat předchozí splněné studijní povinnosti, nejsou-li starší než tři kalendářní roky od data, kdy student/studentka svou žádost předkládá.
  • KCL doporučuje uznat absolvované zkoušky pouze, jsou-li hodnoceny známkou „výborně“, „výborně minus“, „velmi dobře“ a „velmi dobře minus“.
  • Student/studentka žádající o uznání absolvovaných částí studia je povinen/povinna předložit index nebo výpis z informačního systému, v němž je splněná povinnost zapsána.
  • K žádosti o uznání absolvovaných částí studia na jiné VŠ je student/studentka povinen/povinna předložit sylabus předmětu, o jehož uznání žádá a v jehož rámci získal/získala zápočet nebo zkoušku.
  • Žádost o uznání absolvovaných částí studia posuzuje vedení KCL, popř. jím pověřený pracovník.