Náhradní plnění studijních povinností

Opatření vedoucího katedry o náhradním plnění studijních povinností
V souladu se Studijním a zkušebním řádem Technické univerzity v Liberci, čl. 6, § 3 lze studentovi, který se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit povinné výuky, určit náhradní způsob splnění studijních povinností v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku.

Způsoby náhradního plnění pro studijní programy garantované KCL FP TUL schvaluje vedoucí katedry na základě podání odůvodněné žádosti včetně přílohy (příloha = Podmínky náhradního plnění), které jsou vyvěšeny na webu KCL (viz níže). Žádost bez uvedené přílohy nebude vyřízena.

Po schválení náhradního plnění je student povinen informovat příslušné vyučující a domluvit se s nimi na mezním termínu splnění studijních povinností stanovených v Podmínkách náhradního plnění. Při konzultaci s vyučujícím je student povinen předložit schválenou žádost o způsob splnění studijních povinností vč. přílohy.

Uznávání předmětů

Uznávání studijních povinností z předchozího studia na TUL nebo na jiné VŠ
Uznávání absolvovaných částí studia upravuje Studijní a zkušební řád TUL, čl. 26. Uznávání studijních povinností z předchozího studia je v kompetenci (pro)děkana FP TUL. Katedra českého jazyka a literatury FP TUL přikládá k žádosti studenta/studentky své doporučení k uznání absolvovaných studijních povinností.

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL se od 1. září 2015 při doporučení uznat absolvované studijní povinnosti (obvykle zápočty a zkoušky) řídí těmito pravidly:

  • KCL zpravidla doporučuje uznat předchozí splněné studijní povinnosti, nejsou-li starší než tři kalendářní roky od data, kdy student/studentka svou žádost předkládá.
  • KCL doporučuje uznat absolvované zkoušky pouze, jsou-li hodnoceny známkou „výborně“, „výborně minus“, „velmi dobře“ a „velmi dobře minus“.
  • Student/studentka žádající o uznání absolvovaných částí studia je povinen/povinna předložit index nebo výpis z informačního systému, v němž je splněná povinnost zapsána.
  • K žádosti o uznání absolvovaných částí studia na jiné VŠ je student/studentka povinen/povinna předložit sylabus předmětu, o jehož uznání žádá a v jehož rámci získal/získala zápočet nebo zkoušku.
  • Žádost o uznání absolvovaných částí studia posuzuje vedení KCL, popř. jím pověřený pracovník.
Upozornění pro studenty
Všem studentům Katedry českého jazyka a literatury FP TUL
V poslední době se mezi studujícími českého jazyka a literatury, a údajně i dalších oborů naší fakulty, rozmohlo nelegální fotografování zkušebních testů i jejich zpracovaných verzí mobilem a jejich distribuce na internetu, jakož i další typy nečestných pokusů o získání kreditů. Každému slušnému člověku je zřejmé, že jde o nemorální a odsouzeníhodný přístup k práci a k studijnímu oboru. Z hlediska průběhu studia se takoví studenti projevují jako nezodpovědní, amorální a líní jedinci. Z hlediska profesní perspektivy to pak znamená ochuzení faktické odborné kvalifikace a návyk na nekvalitní pracovní výkony.

Proto na naší katedře přistupujeme k zpřísnění podmínek při písemných zkouškách a k většímu důrazu na ústní část zkoušek. Pokud by se v budoucnu takové pokusy o nelegální způsoby splnění zkoušky opakovaly, budou dotyční nekompromisně povoláni před disciplinární komisi děkanátu, kde jim hrozí přinejmenším podmíněné vyloučení ze studia.

Dodávám, že za úvahu stojí i statut studujících, kteří dlouhodobě neplní své studijní povinnosti nebo je soustavně odvádějí na nevyhovující úrovni. I takový přístup by mohl být kvalifikován jako nezodpovědnost, amorálnost a lenost a zasloužil by disciplinární šetření; není náhodné, že právě z takových skupin se rekrutují studentští podvodníci a zneuživatelé cizích vědomostí a znalostí.

Žádám proto všechny naše studenty a studentky, aby se uvedených přístupů k zneužívání technických prostředků vystříhali, znásobili své studijní snažení, využívali konzultací a průběžně studovali.

V Liberci 11. 3. 2014
Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.,
vedoucí KCL FP TUL

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury