Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Studijní programy | Učitelství ČJL pro SŠ

Učitelství pro SŠ - učitelství ČJL

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární; student také absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních školách. Cílem obou didaktických kursů je uvést studenty do problematiky výuky a vzdělávání v oblasti českého jazyka a literatury, a to po stránce teoretické, obsahově-metodické i organizačně-technické, přičemž se vychází z platných programových materiálů.
V odborném vzdělávání lingvistickém se klade důraz na prohloubené poznání současného jazyka a jazykové kultury s důrazem na kultivovanou mluvenou i psanou komunikaci přiměřeně příslušné komunikační situaci.
Literárněvědná složka doplňuje oborovou bázi bakalářského studia o starší českou literaturu a rozšiřuje ji v oblasti současné české literatury a literární vědy. Dále směřuje k prohloubení základního povědomí o vývoji světové literatury a jejích paralelách a vztazích k literatuře domácí.
Znalosti a dovednosti studentů se dále prohlubují v rámci bloku povinně volitelných předmětů dvojího typu. První z nich klade důraz na zvládnutí dovedností interpretace komunikátů umělecké i neumělecké povahy a na kritické přístupy k učebním textům, posiluje praktickou schopnost tvorby různých druhů komunikátů. Druhý typ je zaměřen na problematiku češtiny jako cizího/druhého jazyka. Seznamuje studenty s evropskou jazykovou politikou a směřuje k osvojení aplikace poznatků z kontrastivního studia jazyků pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Tyto předměty dále rozvíjejí připravenost studentů k efektivnímu vedení vyučovacího procesu, poskytují základní orientaci v multietnických třídách, uvádějí do problematiky žákovských korpusů a možnosti jejich využití ve výuce a seznamují s učebnicemi češtiny pro cizince.
 
Profil absolventa studijního oboru obsahuje:
  • vymezení všeobecných, odborných a speciálních výstupních znalostí a dovedností:
Absolvent je kvalitně vzdělán v oblasti českého jazyka, komunikační výchovy a literatury i jejich didaktik a dále ve všech pedagogických disciplinách.
  • kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Během studia oboru a v průběhu pedagogické praxe získává absolvent potřebné pedagogické dovednosti a návyky, které mu po zapracování umožní podávat ve školství kvalitní a efektivní učitelské výkony. Absolvent je schopen zaujmout a motivovat žáky a studenty pro studium jazyka a neliterární komunikace i pro vnímání a hodnocení uměleckých textů. Jeho teoretické vzdělání mu umožňuje zabývat se jazykem, komunikací a literaturou i odborně, a to na regionální i celostátní úrovni a v intencích rámcových vzdělávacích programů.
V závislosti na individuálním výběru kursů z bloku povinně volitelných předmětů může absolvent (a) získat předpoklady pro efektivní výuku v běžných i multietnických třídách nebo působit v roli lektora češtiny jako cizího jazyka v nejrůznějších typech organizací; (b) prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti teorie a praxe českého jazyka, komunikační výchovy a literární vědy.
  • charakteristiku profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání:
Absolvent navazujícího magisterského studia může učit českému jazyku a literatuře na základních a středních školách včetně víceletých gymnázií. Nabídka povinně volitelných předmětů umožňuje absolventovi připravit se také na práci učitele v multietnických třídách, případně lektora češtiny pro cizince. Mimo oblast školství najde absolvent uplatnění v nejrůznějších státních institucích jako pracovník správních, kulturních, školských, tiskových nebo personálních odborů, ale i v soukromých firmách z oblasti personalistiky a lidských zdrojů nebo z oblasti mediální.