Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Studijní programy | Specializace v pedagogice

Specializace v pedagogice - ČJL se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je součástí dvouoborového studijního programu Specializace v pedagogice. Studenti si k němu volí druhý akreditovaný bakalářský studijní obor zaměřený na vzdělávání, uvedený v nabídce kombinací vypsaných FP TUL při vyhlášení přijímacího řízení.
Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice se chápe jako první stupeň učitelské přípravy uskutečňované na FP TU v Liberci. Absolventi SP Specializace v pedagogice mohou případně pokračovat v navazujícím magisterském neučitelském studiu buď na FP TUL, nebo na jiné vysoké škole.
 
Cílem bakalářského studijního oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je rozvíjet kompetence studentů bohemistiky v oblasti jazykové a literární. Studenti tak získávají v oblasti bohemistické filologie širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi.
Jazyková složka předmětu směřuje: (a) k potřebnému poznání systému českého jazyka v pohledu synchronním i diachronním, a to ve všech jazykových rovinách s přihlédnutím k jeho synchronní vývojové dynamice; (b) ke zvládnutí současné spisovné normy a k pochopení principů teorie spisovného jazyka a útvarů nespisovných, k osvojení zásad jazykové kultury; (c) k poznání a pochopení teorie a praxe komunikace, především jazykové, tj. k rozvíjení dovednosti užívat jazykového systému efektivně a přiměřeně komunikačním potřebám. To vše na úrovni absolventa VŠ.
Literární složka předmětu směřuje: (a) k vytvoření všeobecného  povědomí o vývoji české literatury od konce 18. století  po současnost; (b) k rozvíjení primárního čtenářství směrem k dovednosti interpretovat text, a to s oporou o koncepce literární teorie a literární vědy.
Didaktická složka (spolu s předměty pedagogicko-psychologického modulu) směřuje: (a) k základní orientaci v problematice aplikované bohemistiky ve vzdělávacích institucích; (b) k zajištění kontinuity mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem oboru Učitelství českého jazyka a literatury.

Profil absolventa studijního oboru obsahuje:
  • vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností:Absolventovi bakalářského studia je v případě splnění všech studijních podmínek a složení přijímacích zkoušek umožněno navazující magisterské studium v oboru Učitelství českého jazyka a literatury.
Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. V psaných textech používá jazykové prostředky přiměřené žánru a typu textu, reflektuje adekvátnost jejich užití u jiných mluvčích i u sebe. V mluvených projevech je schopen dodržovat kultivovaný projev v souladu se spisovnou normou a je vycvičen v rozeznávání geografické, sociální i individuální příznakovosti. Má bohatou slovní zásobu a frazeologii, ovládá a teoreticky vykládá český gramatický systém, zvláště ze synchronního hlediska. Orientuje se i v pragmatických aspektech českého diskursu.
Z hlediska literární kompetence má absolvent odbornou znalost vývoje české literatury od konce 18. století po současnost opřenou o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Dále má základní znalosti z teorie literatury a způsobilost interpretovat umělecký text. Krásnou literaturu pojímá v její umělecké specifičnosti a při jejím historickém a teoretickém výkladu vychází z její estetické hodnoty.
Absolvent má rovněž základní povědomí o vybraných problémech oborové didaktiky českého jazyka a literatury.
Z hlediska kompetence osobnostně rozvojové se absolvent vyznačuje všeobecným kulturním rozhledem, kvalitně komunikuje v mateřském a jednom cizím jazyce, je schopen studovat odbornou literaturu v mateřském jazyce, umí využívat ICT, má rozvinutou kulturu osobního projevu. Je schopen zpracovávat odborné práce s využitím odborné literatury.
Kursy pedagogicko-psychologického modulu umožňují absolventovi: (a) získat základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie; (b) orientovat se ve vzdělávací soustavě; (c) orientovat se v základních otázkách v oblasti didaktiky; (d) aplikovat poznatky z obecné a sociální psychologie do pracovního prostředí (zná základní zásady komunikace, diskuse, metody vyjednávání, řešení konfliktů); (e) poznat zásady skupinové dynamiky potřebné pro vedení menšího pracovního týmu.
Absolvent disponuje základními sociálně-psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou, a dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe.
  • kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Absolvent má všechny předpoklady pro přijetí do navazujícího magisterského studia programu Učitelství pro střední školy, oboru Učitelství českého jazyka a literatury.
Absolvent získal základní vzdělání v oblasti aplikované bohemistiky. To mu umožní uplatnit se v soukromých i státních firmách a organizacích, v nichž je vyžadována znalost a schopnost praktické aplikace českého jazyka, případně i cizích jazyků, a kvalitní všeobecné i speciální vzdělání, zvláště v oblasti ediční počítačové techniky.
  • charakteristiku profesí a institucí, kde absolvent může uplatnit získané vzdělání:  
Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času. Může vykonávat příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost ve střediscích volného času, např. DDM a školních klubech.
Dále se může uplatnit jako odborník pro práci v oblasti české kultury, případně pracovník krajských, městských a obecních úřadů, dále jako tiskový mluvčí, korektor, lektor, ale také jako pracovník pro komunikaci s veřejností v obchodních firmách, bankách atp.
Především má však absolvent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Učitelství pro střední školy, oboru Učitelství českého jazyka a literatury.