Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Studijní programy | Filologie

Filologie - český jazyk a literatura

Cílem bakalářského studijního oboru Český jazyk a literatura je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V těchto oblastech studenti  získávají relativně širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují kursy aplikačního okruhu, který rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací v několika klíčových oblastech.
Jazykovědná složka oboru směřuje: (a) k poznání systému českého jazyka v pohledu synchronním, doplněném jistým zřetelem diachronním; (b) k praktickému zvládnutí současné spisovné normy, k pochopení principů teorie spisovného jazyka a k osvojení zásad jazykové kultury; (c) k poznání teorie (jazykové) komunikace a k rozvíjení dovednosti užívat jazykový systém efektivně a přiměřeně komunikačním potřebám.
Literárněvědná složka oboru směřuje: (a) k poznání systému literární vědy, k pochopení specifik v přístupu literárněvědných disciplín k literární komunikaci; (b) k základnímu povědomí o vývoji české literatury (v souvislosti s literaturou světovou); (c) k poznání moderních literárněvědných metodologií, jejich inspiračních potenciálů pro různé způsoby uvažování o literatuře; (d) k rozvíjení čtenářství směrem k dovednosti interpretovat text na vyšší úrovni.
Aplikační složka programu vychází z kursů zaměřených na rozvíjení praktických komunikačních dovedností (Praktická stylistika, Tvůrčí psaní, Stylizace odborných a publicistických textů apod.), uvádí ve dvou alternativních modulech (a) do problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka, (b) do problematiky žurnalistiky, mediální a marketingové komunikace a do oblasti editorské a korektorské.
Profil absolventa studijního oboru obsahuje:
  • vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:
Absolvent bakalářského studia, které je koncipováno jako maximálně prostupné, může pokračovat v navazujícím magisterském studiu, zvláště v blízkých oborech, jako je Český jazyk a literatura, Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace apod.
ké aspekty českého diskursu. Ovládnutí jazykových a komunikačních norem má podloženo dostatečnou znalostí jazykovědné teorie.Absolvent má rozvinuté kompetence a návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. V psaných i mluvených textech používá jazykové prostředky přiměřené žánru a typu textu a v souladu s nároky komunikační situace. Reflektuje adekvátnost jejich užití u jiných mluvčích i u sebe. Je schopen dodržovat kultivovaný projev v souladu se spisovnou normou a identifikovat prvky příznakové funkčně, stylově, geograficky, sociálně i individuálně. Má bohatou slovní zásobu a frazeologii, aktivně ovládá český gramatický systém a pragmatic
Absolvent má dobrou znalost vývoje české literatury od nejstarších dob po současnost, opřenou o studium předepsaných odborných textů a textů krásné literatury a o další četbu podle vlastního výběru minimálně v rozsahu určeném studijním plánem. Má dobré znalosti teorie literatury a je způsobilý interpretovat umělecký text.
Absolvent má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a jednom cizím jazyce, je schopen studovat odbornou literaturu. Umí využívat ICT, má rozvinutou kulturu osobního projevu. Je schopen vypracovávat odborné práce s využitím odborné literatury.
Aplikační kursy navazují na oblast jazykovou a literární. Jde o kursy orientované k několika profesním oblastem, v nichž hraje jazyková komunikace nebo práce s texty centrální roli. Tyto kursy směřují: (a) k hlubšímu rozvíjení praktických komunikačních dovedností, často se specifickým, ale nikoli výlučně k jediné profesi vázaným zaměřením (rétorika, stylizace odborných a publicistických textů, kultura mluveného projevu); (b) k podrobnějšímu seznámení s dynamickou oblastí mediální komunikace, a to jak s ryze praktickými aspekty mediálního sdělování (žurnalistika, marketingová komunikace), tak i s jeho obecnějšími sociálními souvislostmi a se základy teorie mediální komunikace; (c) k rozvíjení profesních kompetencí studentů jako lektorů češtiny jako cizího jazyka a jako editorů, resp. redakčních pracovníků.
  • kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Absolvent bakalářského studia, disponuje základními kompetencemi v oblasti aplikované bohemistiky a v oblasti mediální komunikace. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění (a) zejména jako redaktor a korektor v redakcích novinových, nakladatelských, časopiseckých (odborných i všeobecně vzdělávacích či zábavných), rozhlasových a televizních, které vyžadují znalosti a schopnosti užívání češtiny, případně i cizích jazyků, a kvalitní všeobecné i speciální vzdělání, zvláště v oblasti ediční počítačové techniky; (b) jako lektor češtiny pro cizince.
  • charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
Absolvent se uplatní (a) jako odborník pro práci v oblasti kultury, případně pracovník vládních i zastupitelských úřadů, pracovník obchodní firmy, banky atp. V případě kombinace s cizím jazykem se absolvent uplatní také jako překladatel a soudní tlumočník, a to i v evropských strukturách; dále např. jako tiskový mluvčí v různých soukromých i státních firmách a organizacích. Absolvent může směřovat i do komunikačních, reklamních a mediálních agentur; (b) kromě toho může působit jako lektor češtiny pro cizince jakéhokoliv původu a jazyka.