Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Student | Dokumenty | Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Uznávání studijních povinností z předchozího studia na TUL nebo na jiné VŠ

Uznávání absolvovaných částí studia upravuje Studijní a zkušební řád TUL, čl. 26. Uznávání studijních povinností z předchozího studia je v kompetenci (pro)děkana FP TUL. Katedra českého jazyka a literatury FP TUL přikládá k žádosti studenta/studentky své doporučení k uznání absolvovaných studijních povinností.

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL se od 1. září 2015 při doporučení uznat absolvované studijní povinnosti (obvykle zápočty a zkoušky) řídí těmito pravidly:

  • KCL zpravidla doporučuje uznat předchozí splněné studijní povinnosti, nejsou-li starší než tři kalendářní roky od data, kdy student/studentka svou žádost předkládá.
  • KCL doporučuje uznat absolvované zkoušky pouze, jsou-li hodnoceny známkou „výborně“, „výborně minus“, „velmi dobře“ a „velmi dobře minus“.
  • Student/studentka žádající o uznání absolvovaných částí studia je povinen/povinna předložit index nebo výpis z informačního systému, v němž je splněná povinnost zapsána.
  • K žádosti o uznání absolvovaných částí studia na jiné VŠ je student/studentka povinen/povinna předložit sylabus předmětu, o jehož uznání žádá a v jehož rámci získal/získala zápočet nebo zkoušku.
  • Žádost o uznání absolvovaných částí studia posuzuje vedení KCL, popř. jím pověřený pracovník.