Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Konference | Jubilanti

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (1936)
Profesor Oldřich Uličný je významnou osobností české i zahraniční lingvistiky a bohemistiky. Spektrum jeho vědeckých zájmů je velmi široké. Své významné vědecké práce publikoval zejména v období, kdy postupně působil na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Na Filozofické fakultě UK v letech 1991–2000 vedl katedru českého jazyka (nyní Ústav českého jazyka a teorie komunikace), od roku 2000 do současnosti je vedoucím katedry českého jazyka a literatury na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Vědecký přínos a rozsáhlá publikační činnost prof. Uličného jsou nejzřetelnější v oblasti české gramatiky, zejména v syntaxi a morfologii, a na poli jazykové kultury. Jeho posledním obsáhlým dílem, do něhož zapojil početný kolektiv spolupracovníků, jsou Studie k moderní mluvnici češtiny 1–7 (2013) a Preliminária k moderní mluvnici češtiny (2015). Jde o pohled na mluvnici, který vychází z české tradice a současně reflektuje moderní trendy v přístupu k jazyku a komunikaci.

Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. (1946)
Vystudovala bohemistiku a historii na Filozofické fakultě brněnské univerzity. V 80. letech pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, v letech 1991–1997 byla odbornou asistentkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako docentka na katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Ve své odborné činnosti se zabývá zvláště českou literaturou a kulturou v desátých letech 20. století. Tomuto tématu věnovala časopisecké studie, kapitolu Novoklasicismus v knize Česká literatura na předělu století (2001), publikaci Polemiky, programy, poetiky (2007) a monografii Hledání nové modernosti (2016).

Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. (1946)
Po ukončení studia oboru čeština – historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala studijní pobyt v Ústavu pro jazyk český a krátce působila v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. V 70. a 80. letech byla nucena pracovat mimo obor. V roce 1990 se vrátila na akademickou půdu a od roku 1991 začala na katedře české literatury Filozofické fakulty UK přednášet českou literaturu 19. století a literaturu pro děti a mládež. Přednáší také v zahraničí a spolupracuje s univerzitami v Kostnici, Mnichově a Drážďanech. V současné době působí jako docentka na katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. V rámci literární vědy se specializuje na epistemologii a filozofickou hermeneutiku. K jejím nejvýznamnějším pracím patří monografie Návrat a proměny. Literární adaptace lidových pohádek (1989), Autor a subjekt v díle Boženy Němcové (1995), Prolamování struktur (2002) nebo V síti dějin literatury národního obrození (2011).


VĚDECKÁ KONFERENCE
LINGVISTIKA A LITERÁRNÍ VĚDA: CESTY A PERSPEKTIVY
LIBEREC, 22. - 23. ZÁŘÍ 2016