Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | DVPP | Nabízené kurzy
Katedra českého jazyka a literatury FP TUL nabízí dva kurzy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
 1. Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro střední školy podle § 6, odst. 1, písmeno a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
 2. Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy podle § 6, odst. 1, písmeno b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.


1. Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro střední školy podle § 6, odst. 1, písmeno a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 • Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro střední školu slouží k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odstavce 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jeho absolvováním lze získat způsobilost vyučovat uvedený předmět na středních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
 • Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona 563/2004 Sb. a chtějí si ji rozšířit o možnost vyučovat na SŠ.
 • Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Odborným garantem studia je Katedra českého jazyka a literatury FP TUL.

   Obsah kurzu:

 • Didaktika literatury
 • Didaktika jazykové a komunikační výchovy
 • Analýza učebnic jazyka
 • Analýza čítanek a učebnic literatury
 • Světová literatura
 • Teorie literatury
 • Česká literatura II. poloviny 20. století
 • Interpretace literárních textů
 • Současná čeština a její dynamika
 • Sociolingvistika
 • Korpusová lingvistika
 • Rétorika a kultura mluveného projevu
 • Analýza diskursu a stylistika
 • Profesní základ: pedagogická praxe, využití ICT
 • Pedagogicko-psychologický modul

  Forma: 
prezenční – čtyřsemestrové studium s celkovou dotací 250 hodin   

Vzdělávací cíl:
Vzdělávací cíl vychází z § 6 odstavce 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolventi rozšiřujícího studia získají kvalifikaci pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
Absolventi budou po didaktické stránce vybaveni pro výuku na SŠ, budou schopni všestranně interpretovat komunikáty umělecké i neumělecké povahy a kriticky přistupovat k učebním textům, s nimiž se v praxi setkávají.
Didaktické disciplíny umožní absolventům poznat specifika výuky na středních školách a upozorní je na odborné i didaktické obtíže přechodu z druhého stupně na třetí. Pozornost je také věnována analýze středoškolských učebnic literatury a jazyka.
Odborné lingvistické disciplíny absolventům prohloubí teoretické i praktické poznání současného jazyka a jazykové kultury.
Odborné literárněvědné disciplíny kladou důraz na schopnost interpretovat literární text a poskytnou absolventům rozhled po světové literatuře a současné české literární produkci.
Jazykovědné a literárněvědné vzdělání doplňuje blok věnovaný základním znalostem a dovednostem, které jsou potřebné pro využívání informačních a komunikačních technologií v hodinách jazykové a komunikační výchovy i v běžné učitelské praxi.
Vzdělávací program nabízí na výběr z několika tematických okruhů pedagogicko-psychologického modulu, z nichž si student povinně zvolí dva osmihodinové bloky. Absolvent tak prohloubí své znalosti a schopnosti v té problematice, která vychází z jeho potřeb a zájmů.

Podmínky přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška ke studiu na VŠ
 • doklad o uhrazeném poplatku spojený s podáním přihlášky
 • uhrazení školného (v současnosti 22 000 Kč, platbu možno rozdělit do dvou splátek)
 • odborná kvalifikace učitele českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ doložená ověřenou kopií dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání

Způsob zakončení:

Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné oborově-didaktické práce a státní závěrečnou zkouškou v tomto rozsahu:

 • didaktika jazykové a komunikační výchovy a didaktika literatury
 • jazykovědná bohemistika: dynamika současné češtiny a jazyková kultura
 • literárněvědná bohemistika: vývoj české literatury II. poloviny 20. století a její souvislosti s vývojem světové literatury, literárněteoretické koncepty a pojmy

Po úspěšném absolvování rozšiřujícího studia českého jazyka a literatury pro střední školu účastníci obdrží osvědčení v souladu s § 6 odstavce 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

  


 

2. Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy

Studium českého jazyka a literatury jako třetího oboru slouží k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005. Jeho absolvováním lze získat způsobilost vyučovat uvedený předmět na 2. stupni základních škol.

 • Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd a chtějí si rozšířit svou aprobaci o další předmět.
 • Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Odborným garantem studia je Katedra českého jazyka a literatury FP TUL.

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

 • Literární proseminář
 • Literatura pro děti a mládež
 • Vývoj české literatury
 • Teorie literatury
 • Jazykový proseminář
 • Úvod do studia bohemistiky a základy jazykovědy
 • Vývoj českého jazyka
 • Jazykový systém češtiny
 • Základy stylistiky
 • Didaktika literatury
 • Didaktika jazykové a komunikační výchovy
 • Analýza a kritika učebnic jazyka a literatury
 • Metodologie závěrečné oborově didaktické práce
 • pedagogicko-psychologický modul

Forma studia:

 • prezenční – pětisemestrové studium s celkovou dotací 320 hodin (výuka bude zpravidla probíhat po dobu pěti semestrů každé dva týdny v blocích po 8 hodinách)

Vzdělávací cíle:

Absolventi programu Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro druhý stupeň ZŠ získají kvalifikaci pro výuku českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol. Cílem předloženého studijního programu je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykové a literárněvědné bohemistiky.

Jazyková složka předmětu směřuje: (a) ke komplexnímu poznání systému českého jazyka, a to ve všech jazykových rovinách; zvýšený důraz se přitom klade na jazyk současný a jeho vývojové tendence; (b) ke zvládnutí současné spisovné normy a k pochopení principů teorie spisovného jazyka a útvarů nespisovných; (c) k poznání a pochopení teorie (jazykové) komunikace, tj. k rozvíjení dovednosti užívat jazykového systému efektivně a přiměřeně komunikačním potřebám.

Literární složka předmětu směřuje: (a) k rozvinutí celistvého povědomí o vývoji české literatury od nejstarších dob po současnost; (b) k poznání a pochopení teorie literatury jakožto nezbytného metodologického zázemí oboru; (c) k dovednosti interpretovat text s oporou o moderní koncepce literární vědy.

Absolventi budou po didaktické stránce vybaveni pro výuku na druhém stupni ZŠ, budou schopni všestranně interpretovat komunikáty umělecké i neumělecké povahy a kriticky přistupovat k učebním textům, s nimiž se v praxi setkávají. V rámci pedagogické praxe studenti posílí a rozšíří své učitelské kompetence v dalším aprobačním předmětu.

Podmínky přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška ke studiu na VŠ
 • doklad o uhrazeném poplatku spojený s podáním přihlášky
 • uhrazení školného (v současnosti 24 000 Kč, platbu možno rozdělit do dvou splátek)
 • odborná kvalifikace učitele pro 2. stupeň ZŠ doložená ověřenou kopií dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání

    

Zakončení studia:

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné oborově-didaktické práce a státní závěrečnou zkouškou. SZZ je odbornou rozpravou opírající se o předložený seznam četby studenta nad otázkami kladenými z oblastí následujících okruhů:

 • Gramatika současné češtiny
 • Lexikologie a stylistika současné češtiny
 • Vývoj české literatury
 • Teorie literatury
 • Didaktika jazykové a komunikační výchovy a didaktika literatury

Po úspěšném absolvování rozšiřujícího studia českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ účastníci obdrží osvědčení v souladu s § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

  

 


 

 Další informace ke kurzům DVPP na FP TUL jsou k dispozici na stránkách oddělení dalšího vzdělávání FP TUL.