Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení
Úvodní stránka | Katedra | Členové
Profil uživatele

Kontaktní informace

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

V LS 2017/2018:  středa  13:30 - 14:15  (lichý týden) + po dohodě:  oldrich.ulicny@email.cz

48 535 4244
...
P 04033
KCL
vedoucí katedry

Profesní životopis

VŠP a FF UP Olomouc / čeština / 1958, ruština / 1962
DrSc., ÚJČ AV ČR, obor Český jazyk, 1991
Doc.,  FF UK v Praze, obor Český jazyk, 1992
Prof., FF UK Praha , obor Český jazyk, 1994
1958 – 1961: Voj. škola J. Žižky Mor. Třebová, učitel češtiny
1961 – 1972: Pedagogická fakulta Hradec Králové, odb. asistent KČJL
1972 – 1990: Nezaměst., ZVU, UŠI, UVTEI Praha, inf. inženýr, výzk. prac.
1990 – 2007: FF UK Praha, docent, profesor
2001 – dosud: FP TUL, profesor
2006 – dosud: FF UP Olomouc, profesor
ULIČNÝ, O. Agresivita a vulgarita v češtině a v české komunikaci. In Kubíková, P. (ed.). Agresivita a násilí v jazyce, literatuře, médiích a společnosti. Praha : Obec spisovatelů, 2008, s. 7–10.
ULIČNÝ, O. Rozhovor s profesorem Oldřichem Uličným. In Chromý, J.; Lehečková, E. (eds.). In Rozhovory s českými lingvisty I. Vyd. 1, opr. Praha : Dauphin, 2008, s. 293–329.
ULIČNÝ, O. Z vývojové dynamiky současné češtiny. In Uličný, O. (ed.). Eurolitteraria & Eurolinga 2007. Sborník z konference. Liberec : TUL, 2008, s. 169–174.
ULIČNÝ, O. Irrealis by-ový v slovanských jazycích. In Česká slavistika. Příspěvky k 14. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 2008. Praha : Slovanský ústav AV ČR, s. 205–209.
ULIČNÝ, O. Zum Problem der Kongruenz in den slawischen Sprachen. InBalaskó, M.; Szatmári, P. (eds.): Sprach – und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. München : LincomEuropa, 2007, s. 253– 259.
ULIČNÝ, O. Jazyková a jazykovědná situace češtiny a slovenštiny – pokus o srovnání. In Mareš, P.; Vaňková, I. (eds.). Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k
životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha : FF UK v Praze, 2007, s. 174–177.
ULIČNÝ, O. Gramatický rod substantiv a kognitivní přístup k jazyku. In Šlédrová, J. (ed.). Obraz světa v jazyce II. Praha : FF UK, 2007, s. 55–58.
ULIČNÝ, O. Jazyk – jazykověda – komunikace. (Výbor z lingvistického díla O. Uličného). Philologica 3, Slavica Pragensia XXXVIII. Praha : Karolinum, 2006. 423 s.
ULIČNÝ, O. Werden die Europäer Tschechisch lernen? InKozmová, R. (ed.): Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. Trnava : FF UCM Trnava, 2006, s. 553–558.
ULIČNÝ, O. Slovanské jazyky a globalizace. Riječ, 12, č. 3, 2006, s. 75–84.
ULIČNÝ, O. Syntaktický popis jazyka a jeho místo ve škole. In Vaňko, J.(ed.) Syntax a jej vyučovanie. 1. vyd. 2005. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005, s. 30–37.
ULIČNÝ, O. K pojetí spisovné češtiny jako funkčního jazyka. In Spisovnost a nespisovnost. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 188–190.
ULIČNÝ, O. Zum Problem der Kodifizierung der sprachlichen Norm. In Hodel, R. (ed.). Zentrum und Peripherie in den slavischen und baltischen Sprachen und Literaturen. Bern : Peter Lang SA, 2004, s. 311–318.