Dozvuky konference Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy

V září 2016 zorganizovala katedra českého jazyka a literatury FP TUL mezinárodní vědeckou konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy.

Zprávu o konferenci, kterou sestavila doc. Jasňa Pacovská, přinesl i časopis Slovo a slovesnost v čísle 3/2017.

Příspěvky z jazykovědné sekce s podtitulem Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci postupně vycházejí na stránkách časopisu Nová Čeština doma a ve světě, a to od čísla 1/2017:

struktura v jazyce obalkaZ vybraných příspěvků byla také sestavena kolektivní monografie nesoucí stejný název jako jazykovědná část konference, tedy Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Publikace vyšla zásluhou katedry českého jazyka a literatury FP TUL v prosinci 2017.

Kolektivní monografie dává ve dvanácti kapitolách nahlédnout do výzkumů jednotlivých rovin jazykového systému a do fungování jazyka v mluvených a psaných textech. Její význam spočívá v pestrosti jazykového materiálu a metodologických postupů ve vazbě na tradici funkčně strukturní jazykovědy, která se projevuje v pokoře autorů vůči jejímu přínosu a která je současně inspiruje k přesahům ke směrům jiným a k interdisciplinárnímu studiu jazyka a komunikace. Monografie sdružuje texty, jež rozvíjejí tradiční přístupy k jazyku, i ty, jež mohou čtenáře svou novostí a originalitou pohledu na jazyk a komunikaci překvapit. Úvodním slovem ji doprovdil její editor prof. Oldřich Uličný, vedoucí KCL FP TUL.


Program konference

Konferenční jednání se uskutečnilo u příležitosti významných životních jubileí prof. PhDr. Oldřicha Uličného, DrSc., doc. PhDr. Evy Štědroňové, CSc., a doc. PhDr. Hany Šmahelové, CSc.
Téma jazykovědné sekce: STRUKTURA V JAZYCE, JAZYK V KOMUNIKACI.
Téma literárněvědné sekce: NESAMOZŘEJMOST LITERÁRNÍ VĚDY.

Jubilanti

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (1936)
Profesor Oldřich Uličný je významnou osobností české i zahraniční lingvistiky a bohemistiky. Spektrum jeho vědeckých zájmů je velmi široké. Své významné vědecké práce publikoval zejména v období, kdy postupně působil na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Na Filozofické fakultě UK v letech 1991–2000 vedl katedru českého jazyka (nyní Ústav českého jazyka a teorie komunikace), od roku 2000 do současnosti je vedoucím katedry českého jazyka a literatury na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Vědecký přínos a rozsáhlá publikační činnost prof. Uličného jsou nejzřetelnější v oblasti české gramatiky, zejména v syntaxi a morfologii, a na poli jazykové kultury. Jeho posledním obsáhlým dílem, do něhož zapojil početný kolektiv spolupracovníků, jsou Studie k moderní mluvnici češtiny 1–7 (2013) a Preliminária k moderní mluvnici češtiny (2015). Jde o pohled na mluvnici, který vychází z české tradice a současně reflektuje moderní trendy v přístupu k jazyku a komunikaci.


Doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc. (1946)
Vystudovala bohemistiku a historii na Filozofické fakultě brněnské univerzity. V 80. letech pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, v letech 1991–1997 byla odbornou asistentkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako docentka na katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Ve své odborné činnosti se zabývá zvláště českou literaturou a kulturou v desátých letech 20. století. Tomuto tématu věnovala časopisecké studie, kapitolu Novoklasicismus v knize Česká literatura na předělu století (2001), publikaci Polemiky, programy, poetiky (2007) a monografii Hledání nové modernosti (2016).

Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. (1946)
Po ukončení studia oboru čeština – historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala studijní pobyt v Ústavu pro jazyk český a krátce působila v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. V 70. a 80. letech byla nucena pracovat mimo obor. V roce 1990 se vrátila na akademickou půdu a od roku 1991 začala na katedře české literatury Filozofické fakulty UK přednášet českou literaturu 19. století a literaturu pro děti a mládež. Přednáší také v zahraničí a spolupracuje s univerzitami v Kostnici, Mnichově a Drážďanech. V současné době působí jako docentka na katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. V rámci literární vědy se specializuje na epistemologii a filozofickou hermeneutiku. K jejím nejvýznamnějším pracím patří monografie Návrat a proměny. Literární adaptace lidových pohádek (1989), Autor a subjekt v díle Boženy Němcové (1995), Prolamování struktur (2002) nebo V síti dějin literatury národního obrození (2011).
konference2016 01
konference2016 02
konference2016 03
konference2016 05
konference2016 06
konference2016 07
konference2016 08
konference2016 09
konference2016 10
konference2016 11
konference2016 12
konference2016 13
konference2016 14
konference2016 15--
konference2016 15-
konference2016 15
konference2016 16
konference2016 17-
konference2016 17
konference2016 18
konference2016 19-
konference2016 19
konference2016 20
konference2016 21-
konference2016 21
konference2016 22
konference2016 23
konference2016 24
konference2016 25
konference2016 26
konference2016 27
konference2016 28
konference2016 29-
konference2016 29
konference2016 30
konference2016 31
konference2016 32
konference2016 33
konference2016 34
konference2016 44

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury