Katedra českého jazyka a literatury FP TUL nabízí v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) kurz Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro střední školy podle § 6, odst. 1, písmeno a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 • Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro střední školu slouží k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odstavce 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jeho absolvováním lze získat způsobilost vyučovat uvedený předmět na středních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
 • Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona 563/2004 Sb. a chtějí si ji rozšířit o možnost vyučovat na SŠ.
 • Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Odborným garantem studia je Katedra českého jazyka a literatury FP TUL.
Obsah kurzu
 • Didaktika literatury
 • Didaktika jazykové a komunikační výchovy
 • Analýza učebnic jazyka
 • Analýza čítanek a učebnic literatury
 • Světová literatura
 • Teorie literatury
 • Česká literatura II. poloviny 20. století
 • Interpretace literárních textů
 • Současná čeština a její dynamika
 • Sociolingvistika
 • Korpusová lingvistika
 • Rétorika a kultura mluveného projevu
 • Analýza diskursu a stylistika
 • Profesní základ: pedagogická praxe, využití ICT
 • Pedagogicko-psychologický modul
Forma

Čtyřsemestrové studium s celkovou dotací 250 hodin (výuka obvykle každou druhou sobotu 9-14 hod).

Vzdělávací cíl

Vzdělávací cíl vychází z § 6 odstavce 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolventi rozšiřujícího studia získají kvalifikaci pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
Absolventi budou po didaktické stránce vybaveni pro výuku na SŠ, budou schopni všestranně interpretovat komunikáty umělecké i neumělecké povahy a kriticky přistupovat k učebním textům, s nimiž se v praxi setkávají.

Didaktické disciplíny umožní absolventům poznat specifika výuky na středních školách a upozorní je na odborné i didaktické obtíže přechodu z druhého stupně na třetí. Pozornost je také věnována analýze středoškolských učebnic literatury a jazyka.
Odborné lingvistické disciplíny absolventům prohloubí teoretické i praktické poznání současného jazyka a jazykové kultury.

Odborné literárněvědné disciplíny kladou důraz na schopnost interpretovat literární text a poskytnou absolventům rozhled po světové literatuře a současné české literární produkci.

Jazykovědné a literárněvědné vzdělání doplňuje blok věnovaný základním znalostem a dovednostem, které jsou potřebné pro využívání informačních a komunikačních technologií v hodinách jazykové a komunikační výchovy i v běžné učitelské praxi.
Vzdělávací program nabízí na výběr z několika tematických okruhů pedagogicko-psychologického modulu, z nichž si student povinně zvolí dva osmihodinové bloky. Absolvent tak prohloubí své znalosti a schopnosti v té problematice, která vychází z jeho potřeb a zájmů.

Podmínky přijetí
 • řádně vyplněná přihláška ke studiu na VŠ
 • doklad o uhrazeném poplatku spojený s podáním přihlášky
 • uhrazení školného (v současnosti 22 000 Kč)
 • odborná kvalifikace učitele českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ doložená ověřenou kopií dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání
Způsob zakončení

Po úspěšném absolvování rozšiřujícího studia českého jazyka a literatury pro střední školu účastníci obdrží osvědčení v souladu s § 6 odstavce 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné oborově-didaktické práce a státní závěrečnou zkouškou v tomto rozsahu:

 • didaktika jazykové a komunikační výchovy a didaktika literatury
 • jazykovědná bohemistika: dynamika současné češtiny a jazyková kultura
 • literárněvědná bohemistika: vývoj české literatury II. poloviny 20. století a její
 • souvislosti s vývojem světové literatury, literárněteoretické koncepty a pojmy

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury