Mgr. Marek Janosik-Bielski

...
P 04028
48 535 4295
KČL
LS 2019/2020: pátek 10.30-11.30 (ve zkouškovém období jen po předchozí dohodě)
odborný asistent

akademik

FF UK v Praze / český jazyk a literatura / 2006: Mgr.

 2007–2013          ÚJČ AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, odborný pracovník  (ČJ)
 2007–2009  FF UK v Praze, externí pracovník (ČJL)
 2008–2009  KTF UK v Praze, externí pracovník (ČJ)
 2009–dosud  TU Liberec, odborný asistent (ČJL)
 2014/2015  VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská – SPŠPT Navrátilova, Praha (LAT)
 2018–dosud  Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova, Liberec (LAT)

Publikační činnost (včetně publikací v tisku a elektronických publikací)

Monografické publikace, slovníky, encyklopedie a atlasy

Vědecké edice textů

Elektronické edice staročeských rukopisů a starších českých textů. Dostupné z: www.manuscriptorium.com/> a <http://www.dbase.cz/database/ujcav/txt/1.html>, příp. též <http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx>.

Elektronický slovník staré češtiny, Praha, ÚJČ AV ČR. Dostupný z: <http://vokabular.ujc.cas.cz/(spoluautor hesel s náslovím A–D)

Elektronické edice zveřejňované na [http://vokabular.ujc.cas.cz/]:

Modlitba Kunhutina

Výbor z modliteb tzv. Milíčovského sborníku

Sbírka kázání založených na legendách

Kázání admontská

Srdečné knížky o čtyřech posledních budúcích věcech...

Černý, Václav: Barokní divadlo v Evropě. Ed. M. Janosik-Bielski. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009.

Černá, Alena M. a kol.: Výbor ze starší české literatury. Praha, academia, 2011 (e-book). (spolueditor)

Janosik-Bielski, Marek: Sbírka kázání založených na legendách (e-book). (v přípravě, odevzdáno redakci v červenci 2013)

Články

Janosik-Bielski, Marek: Bohuslav Balbín a Kladsko. In: Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze / Na kladském pomezí o českém jazyku a literatuře. Radków – Wrocław – Praha, 2009. Ss. 109–114 / 115–120. [Příspěvek pojednává o spisech Bohuslava Balbína, které se věnují Kladsku a souvisejícím entitám, připomíná pojmy, které jsou pro označení Kladska používány, a zamýšlí se nad významem, který B. Balbín Kladsku v rámci zemského zřízení přičítá.]

Janosik-Bielski, Marek: Kázání, nebo legenda? In: Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: ÚČL AV ČR; FF UK v Praze, 2009.Ss. 84–89. Gd 405/05/h526, GA MŠk(CT) LC546. [Soubor tzv. Kázání založených na legendách o svatých je zajímavou ukázkou toho, jakými způsoby se s ohledem na funkci textu mohou mísit různé literární útvary do jednoho komplexního. Příspěvek se zamýšlí nad charakterem takto vzniklých textů a zmiňuje jazykové zvláštnosti, které se v této souvislosti ve vybraných textech objevují.]

Janosik-Bielski, Marek: Lze mluvit o „generaci“ v barokní literatuře? In: Generace, skupiny a programy v literatuře. Příbram: Pistorius & Olšanská 2009. Ss. 23–31. [Autor příspěvku předkládá několikerý výklad pojmu GENERACE v literární historii, klade si otázku po možnostech uplatnění tohoto pojmu pro období českého baroka a pomocí dobových jazykových příkladů dokládá pojmy alternativní.]

Janosik-Bielski, Marek: Paprockého ostýnek aneb proč jej tepe Kořínek In: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru.Kolektivní monografie. Praha: ARSCI, 2010. [J. Kořínek v díle Staré paměti kutnohorské ostře kritizuje B. Paprockého. Text na citátech předvádí důvody a formu této kritiky a zamýšlí se i nad jazykovou kompetencí Paprockého.]

Janosik-Bielski, Marek: Zpívejme, bratři, vespolek! (bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře) in: Varia XVIII. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009. Ss. 301–306 (na CD). GA MŠk(CZ) LC546. [Studie o důležitých společensko-kulturních faktorech v době baroka a jejich vlivu na dobové lingvo-literární projevy.]

Janosik-Bielski, Marek: Pravopisné zvláštnosti v sbírce staročeských kázání založených na legendách. In Dějiny českého pravopisu (do roku 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do roku 1902), 23.–25. září 2010. Brno: Host, 2011. Ss. 103–107. [Představení staročeského textu především s ohledem na jeho pravopisnou stránku; zaměření na pravopisné zvláštnosti a pokus o jejich výklad na pozadí vývoje středověké češtiny se zřetelem na situaci v dialektech.]

Janosik-Bielski, Marek: Vokabulář webový - webové hnízdo pramenů k poznání histirické češtiny. In Čeština v pohledu synchronním i diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha: Karolinum, 2012. Ss. 271–273. [Představení projektu a souhrn všech dosavadních činností s ním souvisejících – textová náplň, moduly, způsoby použití ap.]

Janosik-Bielski, Marek: Transkripce staročeských textů. Přednáška proslovená v rámci Kolokvia mladých jazykovedcov, Slovensko 2012 (v tisku, odevzdáno v lednu 2013). [Příspěvek se zabývá možnostmi transkripce a transliterace staročeských textů, snaží se najít výhody i nevýhody obou metod a na základě vybraných argumentů hledá vhodný přístup. Autor se zamýšlí nad charakterem českého pravopisu a jeho specifickým vývojem a připouští, že v jiných jazycích s jinými pravopisnými specifiky mohou být potřeby odlišné. V závěru je nabídnuta úvaha nad hlavním smyslem ediční práce při přípravě starých rukopisných textů.]

Recenze

Janosik-Bielski, Marek: Dar je třeba střežit. In: Literární noviny, 12, 2008. (recenze výboru studií Jiřího Hallera Dar jazyka; v internetové podobě k datu 3. IV. 2009 omylem uvedeno jméno „Pavel Janosik-Bielski“)

Janosik-Bielski, Marek: Vendula ZajíčkováStaročeský Passionál. Žánrová struktura pozdně středověké hagiografie(časopis Studia Mediaevalia Bohemica, odevzdáno v srpnu 2013).

Drobné zprávy, ostatní publikační činnost

Janosik-Bielski, Marek: Zpívejme, bratři, vespolek! (bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře) in: Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. Kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009. GA MŠk(CZ) LC546.

Janosik-Bielski, Marek: Zpráva o konferenci Slovesné baroko ve středoevropském prostoru v Českých Budějovicích. Česká literatura, 57, 2009/1. Ss. 305–307.

Činnost v rámci vývoje komerčních či veřejně přístupných aplikací (software, databáze aj.)

Zapojení v ústavních úkolech

Elektronický slovník staré češtiny

Ediční činnost při vydávání elektronických knih

Vokabulář webový

Zpřístupňování staročeských rukopisů a starých tisků v rámci projektu Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com) + staročeská banka textů.

Zapojení v úkolech účelového výzkumu (granty apod.)

grant textový: GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)

grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)

Anotace

Reg. číslo: DF12P01OVV028

Řešitel-koordinátor: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT

Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.

Doba řešení: 2010–2015

Přednášky, které nevyšly tiskem

 

Zvané přednášky

                             –

Ostatní přednášky, aktivní účast na konferencích

Janosik-Bielski, Marek: Účel, zakázka a umělecká invence (barokní kancionál jako společenský faktor). Přednáška proslovená v rámci jarního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka, 6. IV. 2011. [Dostane-li se nám do rukou starý kancionál, zvláště je-li v krásné úpravě, podléháme kouzlu starého jazyka a podvědomě k němu přistupujeme, jako by jeho prvotní úlohou bylo estetické působení. Je tomu tak ale vždycky? Byly skutečně všechny kancionály zamýšleny jako díla především zaměřená na uměleckou hodnotu? Pokud ne, čím to, že dnes je tak chápeme? Jaká jiná funkce mohla být primární? Jakou roli vlastně kancionály v barokní společnosti hrály? A kdo a k jakým účelům mohl kancionálů cíleně využívat? Můžeme je vůbec chápat jako plnohodnotnou součást literárních dějin? To jsou otázky, na něž se v rámci svého doktorského studia snaží nalézat odpovědi autor příspěvku. Přednáška je věnována tehdejšímu školiteli doc. Jiřímu Hošnovi, z jehož cenných podnětů mnohé otázky a postřehy vzešly.]

Janosik-Bielski, Marek: Jazykové zvláštnosti staročeských kázání. Přednáška proslovená v rámci Kolokvia mladých jazykovedcov, Slovensko 2011. [Příspěvek představuje na vybraných staročeských kázáních zvláštnosti především jazykové povahy: osobitý výběr jazykových prostředků, způsob práce s citáty, autoritu určitých textů, opravy slovních tvarů a formulací během užívání a také formu podání související s funkčním zaměřením homiletické literatury. Jako základní materiál posloužily texty ze sbírky kázání založených na pasionálových legendách. Texty pocházejí z patnáctého století.]

Janosik-Bielski, Marek: Příběhy utrpení aneb Sbírka kázání založených na legendách. Přednáška proslovená v rámci jarního běhu přednášek Kruhu přátel českého jazyka, 14. III. 2012. [Přednáška představuje rukopisnou sbírku kázání z druhé poloviny XV. století, která se nachází ve sbírkách Moravského zemského archivu v Brně. Hlavním cílem přednášky je představit jazykové zvláštnosti tohoto textu, zmínit některé výrazné literární motivy a zamyslet se nad jeho žánrovým vymezením.]

Janosik-Bielski, Marek: Peklo je šachta smrtedlná aneb Smrt v staročeském rozjímání o posledních věcech člověka.Přednáška proslovená v rámci mezinárodní konference Na kus reči, Slovensko 2012 (obdržen certifikát o aktivní účasti). [Příspěvek představuje staročeský rukopisný text mravokárného rázu, v němž jsou vysvětleny tzv. poslední věci člověka. Tou první z nich, iniciační, je smrt. Jí a jejím pojmenováním je věnováno nejvíce pozornosti.]

Popularizační činnost

Hanzová, Barbora – Janosik-Bielski, Marek: Svojanovské pamětní knihy – odkryté stopy minulosti. In: Matějka, Ivan – Petříček, Václav: Svojanovské letopisy, Praha: Corona Communications, 2007. (doslov)

 Janosik-Bielski, Marek: Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické  češtiny. Poster prezentovaný v rámci výstavy Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český v květnu 2011.

Kruh přátel českého jazyka

člen týmu vyčleněného pro grant udělený Ministerstvem kultury ČR
grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)
anotace

reg. číslo: DF12P01OVV028
řešitel-koordinátor: Ing. Martin Klíma, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT
řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D.
doba řešení: 2010–2015

mototulák

Věnuji se tzv. lingvoliterární historii s důrazem na starší texty (především homiletické, hymnografické a hagiografické). Zabývám se vývojem českého jazyka, starší českou literaturou a textologicko-ediční činností s přesahy k teologii, musikologii a filosofii. Svou pozornost obracím také na dobové texty věnující se českému jazyku a zdůrazňující české vlastenectví. - A mimo jiné vedu skupinu motorkářů z řad učitelů a studentů, s nimiž podnikám dobrodružné bohemistické exkurze.

v rámci starší české literatury:

sledování vybraných jazykových jevů v konkrétních textech
(dobový synchronní i diachronní pohled)
specifika jazykového projevu konkrétního autora či díla
záporné postavy
postava ďábla
motivy nebe a pekla
spory
drama
hymnografie
homiletika
historiografie
vybrané motivy ve vybraném žánru, období, komparativně pojaté ap.
+
vlastní nápady a konkretizace navržených témat

OBHÁJENÉ:

BP - Drahoňovská, Pavlína: Motivy nebe a pekla v české barokní literatuře (obhájeno 2012)
-
BP - Šrámková, Kateřina: Codex gigas – středověký literární monument (obhájeno 2013)
-
DP - Kremlová, Lucie: Úloha sporu ve starší české literatuře (obhájeno 2014)
BP - Petrláková, Iveta: Posmrtná kázání v literatuře doby barokní (obhájeno 2014)
BP - Řeřichová, Iva: Nástin české kancionálové tvorby v době barokní na vybraných kancionálech (obhájeno 2014)
-
DP - Kolmanová (roz. Drahoňovská), Pavlína: Bible kralická (obhájeno 2015)
-
BP - Průšková, Irena: Postava Fausta v Carchesiově vydání z roku 1611 (obhájeno 2016)
BP - Veinholdová, Veronika: Homiletické zpracování Staročeského pasionálu (obhájeno 2016, Cena děkana FP TUL)
BP - Hort, Pavel: Projevy vlastenectví v české barokní literatuře (obhájeno 2016)
-
BP - Slavíková (roz. Skalská), Šárka: Užití biblických citací při určování lokalit v Harantově cestopisu (obhájeno 2017)
BP - Šmejdová, Petra: Záporné postavy ve vybraných staročeských legendách (obhájeno 2017, Cena děkana FP TUL)
-
BP - Šimková, Šárka: Ženské postavy v legendách Staročeského pasionálu (obhájeno 2019)
DP - Spejchalová (roz. Šrámková), Kateřina: Codex gigas jako odkaz středověké vzdělanosti (obhájeno 2019)

turista

LS 2019/2020: pátek 10.30-11.30 (ve zkouškovém období jen po předchozí dohodě)

Kontakt

Adresa sídla

KCL FP TUL
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov
Budova P, 4.patro

Korespondence

KCL FP TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát

Daniela Hasíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: 485 354 243 

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Katedra českého jazyka a literatury